شنبه
آذر
۱
۱۳۹۳
Saturday
22 November 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,40032,750
32,30032,850
40,70041,100
40,70041,200
28,00028,380
27,60029,000
5,3005,350
50,40050,950
8,8908,910
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:04 - 21/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.343.36
4.194.25
5.275.32
2.582.59
54.7055.15
10.3010.42
2.902.95
2.922.98
277283
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:04 - 21/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,6609,720
9,6209,760
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:04 - 21/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,6609,720
9,6209,760
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:04 - 21/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.343.36
4.194.25
5.275.32
2.582.59
54.7055.15
10.3010.42
2.902.95
2.922.98
277283
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:04 - 21/11/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,40032,750
32,30032,850
40,70041,100
40,70041,200
28,00028,380
27,60029,000
5,3005,350
50,40050,950
8,8908,910
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:04 - 21/11/2014
Banner Sarrafi  15 years  ( C)