شنبه
آذر
۲۹
۱۳۹۳
Saturday
20 December 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,00035,400
35,00035,600
43,30043,800
43,30043,900
27,70028,900
30,00030,900
5,6405,690
54,40055,400
9,5809,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 20/12/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.453.47
4.254.35
5.455.51
2.632.65
56.2056.90
10.6010.76
2.882.92
2.963.05
279284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 20/12/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,07010,150
10,02010,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 20/12/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,07010,150
10,02010,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 20/12/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.453.47
4.254.35
5.455.51
2.632.65
56.2056.90
10.6010.76
2.882.92
2.963.05
279284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 20/12/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,00035,400
35,00035,600
43,30043,800
43,30043,900
27,70028,900
30,00030,900
5,6405,690
54,40055,400
9,5809,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 20/12/2014
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)