پنج شنبه
آذر
۶
۱۳۹۳
Thursday
27 November 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,55033,400
32,45033,500
40,80041,600
40,70041,700
28,90029,300
29,00029,600
5,3305,380
50,00051,200
8,9809,010
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:11 - 27/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.333.35
4.144.23
5.265.34
2.562.58
54.3054.90
10.2510.40
2.862.93
2.942.99
278284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:11 - 27/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,9209,980
10,040
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:11 - 27/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,9209,980
10,040
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:11 - 27/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.333.35
4.144.23
5.265.34
2.562.58
54.3054.90
10.2510.40
2.862.93
2.942.99
278284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:11 - 27/11/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,55033,400
32,45033,500
40,80041,600
40,70041,700
28,90029,300
29,00029,600
5,3305,380
50,00051,200
8,9809,010
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:11 - 27/11/2014
Banner Sarrafi  15 years  ( C)