یکشنبه
آذر
۲
۱۳۹۳
Sunday
23 November 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,30032,750
32,30032,850
40,25040,850
40,15040,950
28,20028,650
28,70029,300
5,3005,360
49,70050,100
8,8508,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:57 - 23/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.333.35
4.184.24
5.275.31
2.572.59
54.7055.30
10.3010.42
2.882.94
2.922.98
277283
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:57 - 23/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,7609,800
9,7209,840
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:57 - 23/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,7609,800
9,7209,840
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:57 - 23/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.333.35
4.184.24
5.275.31
2.572.59
54.7055.30
10.3010.42
2.882.94
2.922.98
277283
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:57 - 23/11/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,30032,750
32,30032,850
40,25040,850
40,15040,950
28,20028,650
28,70029,300
5,3005,360
49,70050,100
8,8508,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:57 - 23/11/2014
Banner Sarrafi  15 years  ( C)