نرخ ارز یکشنبه سوم تیرماه

با توجه به افزایش شدید و غیر قابل کنترل نرخ ارز تا فردا نرخ نداریم