نوسان شدید و دقیقه ای نرخ ارز

 احتراما به اطلاع می رسانیم با توجه به نوسان شدید و دقیقه ای نرخ ارز

جهت دریافت نرخ تلفنی تماس حاصل فرمایید.