سه شنبه
آذر
۱۶
۱۳۹۵
Tuesday
06 December 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,90039,700
38,90039,950
41,60042,500
41,60042,650
29,10030,100
29,40030,200
5,6105,710
47,30048,600
10,65010,750
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:31 - 6/12/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.414.45
4.714.77
5.635.68
3.093.13
64.6065.60
12.5512.65
3.313.37
3.283.35
328333
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:31 - 6/12/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8609,030
8,8209,070
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:31 - 6/12/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8609,030
8,8209,070
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:31 - 6/12/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.414.45
4.714.77
5.635.68
3.093.13
64.6065.60
12.5512.65
3.313.37
3.283.35
328333
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:31 - 6/12/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,90039,700
38,90039,950
41,60042,500
41,60042,650
29,10030,100
29,40030,200
5,6105,710
47,30048,600
10,65010,750
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:31 - 6/12/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)