جمعه
اردیبهشت
۱۷
۱۳۹۵
Friday
06 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,80034,600
33,80034,750
38,90039,700
38,90039,850
24,55025,550
27,60027650
5,2105,310
46,70048,200
9,3009,380
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:46 - 6/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.964.01
4.564.65
5.815.87
2.922.95
60.7061.50
11.3411.49
2.993.05
3.103.16
299305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:46 - 6/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6108,750
8,5608,790
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:46 - 6/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6108,750
8,5608,790
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:46 - 6/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.964.01
4.564.65
5.815.87
2.922.95
60.7061.50
11.3411.49
2.993.05
3.103.16
299305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:46 - 6/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,80034,600
33,80034,750
38,90039,700
38,90039,850
24,55025,550
27,60027650
5,2105,310
46,70048,200
9,3009,380
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:46 - 6/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)