سه شنبه
شهریور
۱۰
۱۳۹۴
Tuesday
01 September 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,50034,300
33,50034,550
38,20039,150
38,20039,350
23,40024,400
25,40026,400
5,3305,370
51,50052,900
9,3009,330
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:48 - 1/09/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.134.17
4.584.79
6.346.59
2.942.96
64.4065.90
11.7011.98
2.933.05
3.123.22
298305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:48 - 1/09/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,2208,380
8,1608,440
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:48 - 1/09/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,2208,380
8,1608,440
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:48 - 1/09/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.134.17
4.584.79
6.346.59
2.942.96
64.4065.90
11.7011.98
2.933.05
3.123.22
298305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:48 - 1/09/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,50034,300
33,50034,550
38,20039,150
38,20039,350
23,40024,400
25,40026,400
5,3305,370
51,50052,900
9,3009,330
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:48 - 1/09/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)