جمعه
خرداد
۱
۱۳۹۴
Friday
22 May 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,80033,400
32,80033,550
36,30037,100
36,30037,250
25,40025,900
26,80027,600
5,3005,340
50,80051,800
9,0109,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:48 - 22/05/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.583.61
3.994.09
5.615.68
2.672.71
57.7058.40
10.8010.93
2.832.89
2.953.01
274279
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:48 - 22/05/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,0809,180
9,0309,230
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:48 - 22/05/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,0809,180
9,0309,230
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:48 - 22/05/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.583.61
3.994.09
5.615.68
2.672.71
57.7058.40
10.8010.93
2.832.89
2.953.01
274279
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:48 - 22/05/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,80033,400
32,80033,550
36,30037,100
36,30037,250
25,40025,900
26,80027,600
5,3005,340
50,80051,800
9,0109,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:48 - 22/05/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)