یکشنبه
مرداد
۳
۱۳۹۵
Sunday
24 July 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,60035,550
34,60035,700
38,20039,250
38,20039,550
25,60026,450
26,60027,600
5,2205,320
45,40046,400
9,5409,640
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:30 - 24/07/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.024.04
4.414.47
5.345.39
2.972.99
60.5061.50
11.5511.65
3.023.06
3.093.15
307311
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:30 - 24/07/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7308,880
8,7108,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:30 - 24/07/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7308,880
8,7108,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:30 - 24/07/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.024.04
4.414.47
5.345.39
2.972.99
60.5061.50
11.5511.65
3.023.06
3.093.15
307311
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:30 - 24/07/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,60035,550
34,60035,700
38,20039,250
38,20039,550
25,60026,450
26,60027,600
5,2205,320
45,40046,400
9,5409,640
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:30 - 24/07/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)