چهارشنبه
مهر
۷
۱۳۹۵
Wednesday
28 September 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,40036,200
35,40036,450
39,50040,550
39,50040,750
26,20027,200
26,60027,600
5,2705,370
44,00045,400
9,7009,790
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:39 - 28/09/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.094.13
4.614.66
5.365.41
3.023.05
61.5062.50
11.9212.02
3.133.18
3.123.17
316319
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:39 - 28/09/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7508,850
8,7308,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:39 - 28/09/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7508,850
8,7308,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:39 - 28/09/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.094.13
4.614.66
5.365.41
3.023.05
61.5062.50
11.9212.02
3.133.18
3.123.17
316319
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:39 - 28/09/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,40036,200
35,40036,450
39,50040,550
39,50040,750
26,20027,200
26,60027,600
5,2705,370
44,00045,400
9,7009,790
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:39 - 28/09/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)