چهارشنبه
اسفند
۱۳
۱۳۹۳
Wednesday
04 March 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,650
34,20034,750
38,00038,850
38,00038,950
26,00026,700
27,50028,100
5,4205,490
52,50053,200
9,3209,350
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:50 - 4/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.61`3.63
4.064.12
5.545.61
2.642.66
56.9057.90
11.1911.34
2.822.87
2.862.95
277285
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:50 - 4/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,4809,530
9,4409,590
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:50 - 4/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,4809,530
9,4409,590
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:50 - 4/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.61`3.63
4.064.12
5.545.61
2.642.66
56.9057.90
11.1911.34
2.822.87
2.862.95
277285
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:50 - 4/03/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,650
34,20034,750
38,00038,850
38,00038,950
26,00026,700
27,50028,100
5,4205,490
52,50053,200
9,3209,350
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:50 - 4/03/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)