شنبه
بهمن
۲۴
۱۳۹۴
Saturday
13 February 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,50035,200
34,50035,350
39,00039,700
39,00039,850
24,10024,900
24,50025,300
5,3505,430
48,20050,800
9,5009,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:13 - 13/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.19
4.644.71
5.996.07
2.962.99
62.9063.90
11.6511.88
2.953.01
2.953.05
306312
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:13 - 13/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,3208,490
8,2708,540
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:13 - 13/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,3208,490
8,2708,540
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:13 - 13/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.19
4.644.71
5.996.07
2.962.99
62.9063.90
11.6511.88
2.953.01
2.953.05
306312
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:13 - 13/02/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,50035,200
34,50035,350
39,00039,700
39,00039,850
24,10024,900
24,50025,300
5,3505,430
48,20050,800
9,5009,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:13 - 13/02/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)