سه شنبه
خرداد
۴
۱۳۹۵
Tuesday
24 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,80034,800
33,80034,950
38,10039,200
38,10039,350
24,00025,000
25,80026800
5,2005,300
48,90050,400
9,3509,450
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:17 - 24/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.084.12
4.594.65
5.945.99
2.962.98
63.1063.70
11.4511.60
2.973.01
3.103.17
302306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:17 - 24/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,4008,550
8,3608,590
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:17 - 24/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,4008,550
8,3608,590
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:17 - 24/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.084.12
4.594.65
5.945.99
2.962.98
63.1063.70
11.4511.60
2.973.01
3.103.17
302306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:17 - 24/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,80034,800
33,80034,950
38,10039,200
38,10039,350
24,00025,000
25,80026800
5,2005,300
48,90050,400
9,3509,450
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:17 - 24/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)