یکشنبه
تیر
۱۴
۱۳۹۴
Sunday
05 July 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,60033,000
32,70033,100
36,40036,900
36,40037,150
24,00024,600
26,00026,500
5,2805,310
51,00051,400
8,9008,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:41 - 5/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.753.79
4.184.24
5.875.96
2.782.81
60.6061.10
11.1811.31
2.862.92
2.973.06
282287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:41 - 5/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,4408,740
8,4008,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:41 - 5/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,4408,740
8,4008,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:41 - 5/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.753.79
4.184.24
5.875.96
2.782.81
60.6061.10
11.1811.31
2.862.92
2.973.06
282287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:41 - 5/07/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,60033,000
32,70033,100
36,40036,900
36,40037,150
24,00024,600
26,00026,500
5,2805,310
51,00051,400
8,9008,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:41 - 5/07/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)