پنج شنبه
مرداد
۸
۱۳۹۴
Thursday
30 July 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,50033,200
32,50033,350
36,40037,200
36,40037,400
23,30024,000
25,00025,800
5,2505,300
50,60051,600
8,9609,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:04 - 30/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.783.81
4.164.24
5.925.97
2.772.80
61.1061.80
10.9511.10
2.772.83
2.912.99
284288
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:04 - 30/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6408,740
8,6008,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:04 - 30/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6408,740
8,6008,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:04 - 30/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.783.81
4.164.24
5.925.97
2.772.80
61.1061.80
10.9511.10
2.772.83
2.912.99
284288
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:04 - 30/07/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,50033,200
32,50033,350
36,40037,200
36,40037,400
23,30024,000
25,00025,800
5,2505,300
50,60051,600
8,9609,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:04 - 30/07/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)