تغییر شماره حساب های ایران

به علت تغییر شماره حساب بانک های ملی و ملت ، لطفا به حساب های صرافی در بانک ملت و بانک ملی مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این دو حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب های جدید این دو بانک ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید . شماره حساب های بانک های صادرات ، سامان ، پاسارگاد تغییری نکرده و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .


پنج شنبه
دی
۳۰
۱۳۹۵
Thursday
19 January 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,00038,950
38,00039,150
40,60041,600
40,60041,800
28,30029,300
29,00029,700
5,7005,790
46,40047,950
10,47010,570
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:51 - 19/01/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.414.44
4.654.73
5.395.47
3.093.14
65.3066.30
12.5412.64
3.273.36
3.343.42
332336
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:51 - 19/01/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7508,910
8,7208,940
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:51 - 19/01/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7508,910
8,7208,940
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:51 - 19/01/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.414.44
4.654.73
5.395.47
3.093.14
65.3066.30
12.5412.64
3.273.36
3.343.42
332336
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:51 - 19/01/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,00038,950
38,00039,150
40,60041,600
40,60041,800
28,30029,300
29,00029,700
5,7005,790
46,40047,950
10,47010,570
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:51 - 19/01/2017
Banner Sarrafi  15 years  ( C)