یکشنبه
مهر
۱۲
۱۳۹۴
Sunday
04 October 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,00034,950
34,00035,150
38,60039,650
38,60039,850
23,30024,400
25,50026,700
5,4205,510
51,60052,800
9,4009,460
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:40 - 4/10/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.364.40
4.864.96
6.676.77
3.073.11
68.9069.90
12.1012.28
3.103.15
3.293.39
300305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:40 - 4/10/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
7,9408,120
7,8808,180
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:40 - 4/10/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
7,9408,120
7,8808,180
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:40 - 4/10/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.364.40
4.864.96
6.676.77
3.073.11
68.9069.90
12.1012.28
3.103.15
3.293.39
300305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:40 - 4/10/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,00034,950
34,00035,150
38,60039,650
38,60039,850
23,30024,400
25,50026,700
5,4205,510
51,60052,800
9,4009,460
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:40 - 4/10/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)