چهارشنبه
مرداد
۶
۱۳۹۵
Wednesday
27 July 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,80035,800
34,80035,950
38,40039,400
38,40039,550
25,80026,850
26,60027,600
5,2505,350
44,90046,400
9,5709,670
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:32 - 27/07/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.044.07
4.434.48
5.365.40
2.962.99
61.1061.40
11.6011.70
3.053.08
3.063.12
308311
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:32 - 27/07/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8108,950
8,7708,990
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:32 - 27/07/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8108,950
8,7708,990
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:32 - 27/07/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.044.07
4.434.48
5.365.40
2.962.99
61.1061.40
11.6011.70
3.053.08
3.063.12
308311
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:32 - 27/07/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,80035,800
34,80035,950
38,40039,400
38,40039,550
25,80026,850
26,60027,600
5,2505,350
44,90046,400
9,5709,670
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:32 - 27/07/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)