سه شنبه
آذر
۲۱
۱۳۹۶
Tuesday
12 December 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
41,80042,650
41,80043,100
49,00050,500
49,00050,900
31,80032,800
33,70033,800
6,2906,370
52,00053,800
11,44011,560
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:02 - 11/12/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.054.09
4.784.88
5.475.57
2.993.04
61.4062.40
12.5812.72
3.073.15
3.163.26
300306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:02 - 11/12/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,43010,550
10,40010,580
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:02 - 11/12/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,43010,550
10,40010,580
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:02 - 11/12/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.054.09
4.784.88
5.475.57
2.993.04
61.4062.40
12.5812.72
3.073.15
3.163.26
300306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:02 - 11/12/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
41,80042,650
41,80043,100
49,00050,500
49,00050,900
31,80032,800
33,70033,800
6,2906,370
52,00053,800
11,44011,560
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:02 - 11/12/2017