شنبه
مرداد
۱۰
۱۳۹۴
Saturday
01 August 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,40033,450
32,40033,600
36,00037,100
36,00037,300
23,40024,300
25,10025,850
5,3005,340
51,10052,100
9,0009,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:00 - 1/08/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.803.83
4.154.24
5.945.99
2.782.80
61.1061.80
10.9511.10
2.772.83
2.912.99
284288
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:00 - 1/08/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5808,680
8,5208,760
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:00 - 1/08/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5808,680
8,5208,760
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:00 - 1/08/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.803.83
4.154.24
5.945.99
2.782.80
61.1061.80
10.9511.10
2.772.83
2.912.99
284288
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:00 - 1/08/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,40033,450
32,40033,600
36,00037,100
36,00037,300
23,40024,300
25,10025,850
5,3005,340
51,10052,100
9,0009,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:00 - 1/08/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)