یکشنبه
خرداد
۹
۱۳۹۵
Sunday
29 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,30035,300
34,30035,450
38,40039,400
38,40039,550
24,50025,500
26,50027,500
5,2205,320
48,50049,500
9,4509,550
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:00 - 28/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.044.07
4.554.62
5.966.02
2.932.96
62.6063.20
11.4511.55
2.932.99
3.093.16
302306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:00 - 28/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6508,790
8,6008,840
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:00 - 28/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6508,790
8,6008,840
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:00 - 28/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.044.07
4.554.62
5.966.02
2.932.96
62.6063.20
11.4511.55
2.932.99
3.093.16
302306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:00 - 28/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,30035,300
34,30035,450
38,40039,400
38,40039,550
24,50025,500
26,50027,500
5,2205,320
48,50049,500
9,4509,550
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:00 - 28/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)