شنبه
اسفند
۵
۱۳۹۶
Saturday
24 February 2018

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
45,40046,900
45,40047,400
56,10057,900
56,10058,400
34,30037,300
37,20038,200
7,1107,390
68,00065,500
12,60012,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:14 - 24/02/2018

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.883.92
4.774.84
5.415.48
2.922.98
60.6061.60
12.3912.54
3.053.12
3.093.17
286293
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:14 - 24/02/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
11,83011,950
11,80011,980
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:14 - 24/02/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
11,83011,950
11,80011,980
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:14 - 24/02/2018

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.883.92
4.774.84
5.415.48
2.922.98
60.6061.60
12.3912.54
3.053.12
3.093.17
286293
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:14 - 24/02/2018

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
45,40046,900
45,40047,400
56,10057,900
56,10058,400
34,30037,300
37,20038,200
7,1107,390
68,00065,500
12,60012,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:14 - 24/02/2018