شنبه
شهریور
۶
۱۳۹۵
Saturday
27 August 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,00035,750
35,00035,950
39,40040,300
39,40040,450
26,30027,300
27,20028,200
5,2605,360
45,20046,500
9,6109,710
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:29 - 27/08/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.994.02
4.494.55
5.315.37
2.973.01
60.1061.10
11.6511.75
3.063.11
3.093.15
305309
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:29 - 27/08/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8608,960
8,8308,990
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:29 - 27/08/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8608,960
8,8308,990
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:29 - 27/08/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.994.02
4.494.55
5.315.37
2.973.01
60.1061.10
11.6511.75
3.063.11
3.093.15
305309
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:29 - 27/08/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,00035,750
35,00035,950
39,40040,300
39,40040,450
26,30027,300
27,20028,200
5,2605,360
45,20046,500
9,6109,710
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:29 - 27/08/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)