سه شنبه
آبان
۴
۱۳۹۵
Tuesday
25 October 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,550
35,80036,800
38,80039,900
38,80040,150
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,8209,920
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:26 - 25/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.19
4.494.59
5.295.39
2.973.01
62.1063.10
11.8611.96
3.073.15
3.073.15
315321
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:26 - 25/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6808,820
8,6308,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:26 - 25/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6808,820
8,6308,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:26 - 25/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.19
4.494.59
5.295.39
2.973.01
62.1063.10
11.8611.96
3.073.15
3.073.15
315321
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:26 - 25/10/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,550
35,80036,800
38,80039,900
38,80040,150
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,8209,920
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:26 - 25/10/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)