پنج شنبه
اسفند
۱۴
۱۳۹۳
Thursday
05 March 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,550
34,20034,650
38,00038,750
38,00038,850
26,00026,500
27,50028,000
5,4405,490
52,00052,500
9,3209,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:51 - 5/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.643.66
4.024.09
5.545.61
2.652.67
57.2058.10
11.2511.37
2.842.88
2.872.96
279286
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:51 - 5/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,4509,480
9,4109,560
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:51 - 5/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,4509,480
9,4109,560
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:51 - 5/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.643.66
4.024.09
5.545.61
2.652.67
57.2058.10
11.2511.37
2.842.88
2.872.96
279286
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:51 - 5/03/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,550
34,20034,650
38,00038,750
38,00038,850
26,00026,500
27,50028,000
5,4405,490
52,00052,500
9,3209,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:51 - 5/03/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)