سه شنبه
مهر
۱۴
۱۳۹۴
Tuesday
06 October 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,30034,900
34,30035,150
38,60039,700
38,60039,950
23,30024,500
25,50027,000
5,4205,520
52,00052,900
9,3809,460
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:09 - 6/10/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.344.38
4.854.98
6.646.72
3.043.08
68.5069.50
12.0812.25
3.093.14
3.333.40
300305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:09 - 6/10/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
7,8707,970
7,8208,020
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:09 - 6/10/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
7,8707,970
7,8208,020
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:09 - 6/10/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.344.38
4.854.98
6.646.72
3.043.08
68.5069.50
12.0812.25
3.093.14
3.333.40
300305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:09 - 6/10/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,30034,900
34,30035,150
38,60039,700
38,60039,950
23,30024,500
25,50027,000
5,4205,520
52,00052,900
9,3809,460
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 11:09 - 6/10/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)