شنبه
تیر
۱۳
۱۳۹۴
Saturday
04 July 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,60032,950
32,70033,100
36,40037,100
36,40037,250
24,00024,800
26,00026,500
5,3105,340
51,00051,400
8,9608,990
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 4/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.753.79
4.184.24
5.875.96
2.782.81
60.6061.10
11.1811.31
2.862.92
2.973.06
282287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 4/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6508,750
8,6008,800
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 4/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6508,750
8,6008,800
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 4/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.753.79
4.184.24
5.875.96
2.782.81
60.6061.10
11.1811.31
2.862.92
2.973.06
282287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 4/07/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,60032,950
32,70033,100
36,40037,100
36,40037,250
24,00024,800
26,00026,500
5,3105,340
51,00051,400
8,9608,990
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 4/07/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)