چهارشنبه
آذر
۵
۱۳۹۳
Wednesday
26 November 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,45033,100
32,45033,200
40,25041,300
40,15041,400
28,60029,100
28,70029,400
5,3105,360
49,80050,900
8,9308,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:20 - 26/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.323.34
4.144.23
5.255.31
2.552.57
54.2054.90
10.2510.40
2.852.94
2.942.99
277284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:20 - 26/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,8709,940
9,980
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:20 - 26/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,8709,940
9,980
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:20 - 26/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.323.34
4.144.23
5.255.31
2.552.57
54.2054.90
10.2510.40
2.852.94
2.942.99
277284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:20 - 26/11/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,45033,100
32,45033,200
40,25041,300
40,15041,400
28,60029,100
28,70029,400
5,3105,360
49,80050,900
8,9308,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:20 - 26/11/2014
Banner Sarrafi  15 years  ( C)