یکشنبه
خرداد
۳
۱۳۹۴
Sunday
24 May 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,80033,300
32,80033,450
36,30036,800
36,30036,950
25,00025,500
26,80027,600
5,3005,340
50,80051,800
9,0109,060
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:36 - 24/05/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.583.61
4.014.09
5.615.68
2.672.71
57.7058.40
10.8010.93
2.832.89
2.953.01
274279
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:36 - 24/05/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,1409,240
9,1009,280
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:36 - 24/05/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,1409,240
9,1009,280
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:36 - 24/05/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.583.61
4.014.09
5.615.68
2.672.71
57.7058.40
10.8010.93
2.832.89
2.953.01
274279
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:36 - 24/05/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,80033,300
32,80033,450
36,30036,800
36,30036,950
25,00025,500
26,80027,600
5,3005,340
50,80051,800
9,0109,060
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:36 - 24/05/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)