جمعه
شهریور
۲۶
۱۴۰۰
Friday
17 September 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.154.22
4.894.99
5.725.82
3.073.14
63.4565.45
12.1013.30
2.993.09
3.283.38
286296
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
65,50065,900
65,20066,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
195,000199,000
194,500199,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
65,50065,900
65,20066,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
195,000199,000
194,500199,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.154.22
4.894.99
5.725.82
3.073.14
63.4565.45
12.1013.30
2.993.09
3.283.38
286296
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:31 - 17/09/2021