یکشنبه
اردیبهشت
۶
۱۳۹۴
Sunday
26 April 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,20033,700
33,20033,950
36,40037,000
36,40037,150
25,35025,950
27,55028,150
5,3905,430
50,20050,800
9,1209,160
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:44 - 26/04/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.583.61
3.903.95
5.405.49
2.672.69
58.2058.90
11.2211.35
2.812.85
2.943.01
280285
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:44 - 26/04/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,2209,320
9,1809,380
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:44 - 26/04/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,2209,320
9,1809,380
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:44 - 26/04/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.583.61
3.903.95
5.405.49
2.672.69
58.2058.90
11.2211.35
2.812.85
2.943.01
280285
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:44 - 26/04/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,20033,700
33,20033,950
36,40037,000
36,40037,150
25,35025,950
27,55028,150
5,3905,430
50,20050,800
9,1209,160
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:44 - 26/04/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)