چهارشنبه
فروردین
۲۵
۱۴۰۰
Wednesday
14 April 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.104.18
4.854.95
5.595.69
3.063.11
62.2062.90
12.9513.50
3.083.18
3.243.32
288298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
59,20060,200
59,10060,300
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
186,500192,500
186,000193,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
59,20060,200
59,10060,300
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
186,500192,500
186,000193,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.104.18
4.854.95
5.595.69
3.063.11
62.2062.90
12.9513.50
3.083.18
3.243.32
288298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:01 - 14/04/2021