دوشنبه
شهریور
۴
۱۳۹۸
Monday
26 August 2019

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:40 - 26/08/2019

نرخ ارز به رینگیت

4.174.22
4.624.71
5.115.19
2.983.04
58.8059.80
13.6213.72
2.822.92
3.133.21
286296
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:40 - 26/08/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
26,30027,100
26,10027,300
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:40 - 26/08/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
26,30027,100
26,10027,300
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:40 - 26/08/2019

نرخ ارز به رینگیت

4.174.22
4.624.71
5.115.19
2.983.04
58.8059.80
13.6213.72
2.822.92
3.133.21
286296
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:40 - 26/08/2019

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:40 - 26/08/2019