تغییر شماره حساب بانک ملی

به علت تغییر شماره حساب بانک ملی ، لطفا به حساب صرافی در این بانک مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب جدید بانک ملی  ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید .

شماره حساب های بانک های ملت ، صادرات ، سامان ، پاسارگاد صحیح است و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .


دوشنبه
اسفند
۲
۱۳۹۵
Monday
20 February 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,50038,200
37,50038,700
40,00040,900
40,00041,400
29,20029,900
29,00029,950
5,4405,490
44,20045,900
10,32010,380
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:58 - 20/02/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.424.45
4.714.76
5.525.58
3.113.15
64.8065.80
12.7512.85
3.413.47
3.363.43
332337
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:58 - 20/02/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5808,690
8,5408,730
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:58 - 20/02/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5808,690
8,5408,730
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:58 - 20/02/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.424.45
4.714.76
5.525.58
3.113.15
64.8065.80
12.7512.85
3.413.47
3.363.43
332337
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:58 - 20/02/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,50038,200
37,50038,700
40,00040,900
40,00041,400
29,20029,900
29,00029,950
5,4405,490
44,20045,900
10,32010,380
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:58 - 20/02/2017
Banner Sarrafi  15 years  ( C)