یکشنبه
مرداد
۱
۱۳۹۶
Sunday
23 July 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,50038,300
37,50038,700
43,20044,600
43,20044,900
28,70029,700
29,80030,800
5,5005,590
46,00047,300
10,32010,400
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:38 - 23/07/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.254.29
4.914.99
5.545.61
3.113.15
62.6063.40
12.7512.87
3.363.42
3.373.43
322327
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:38 - 23/07/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9309,050
8,9109,070
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:38 - 23/07/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9309,050
8,9109,070
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:38 - 23/07/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.254.29
4.914.99
5.545.61
3.113.15
62.6063.40
12.7512.87
3.363.42
3.373.43
322327
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:38 - 23/07/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,50038,300
37,50038,700
43,20044,600
43,20044,900
28,70029,700
29,80030,800
5,5005,590
46,00047,300
10,32010,400
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:38 - 23/07/2017