دوشنبه
اسفند
۱۱
۱۳۹۹
Monday
01 March 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.034.11
4.844.94
5.575.67
3.033.07
61.8062.80
13.2313.73
3.113.18
3.133.21
286298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
62,35063,350
62,25063,450
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
190,500196,500
190,000197,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
62,35063,350
62,25063,450
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
190,500196,500
190,000197,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.034.11
4.844.94
5.575.67
3.033.07
61.8062.80
13.2313.73
3.113.18
3.133.21
286298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:34 - 1/03/2021