دوشنبه
خرداد
۲۴
۱۴۰۰
Monday
14 June 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.094.17
4.955.05
5.765.86
3.103.15
63.4064.95
12.8013.50
3.133.23
3.343.44
285295
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
57,80058,600
57,70058,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
180,500184,500
180,000185,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
57,80058,600
57,70058,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
180,500184,500
180,000185,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.094.17
4.955.05
5.765.86
3.103.15
63.4064.95
12.8013.50
3.133.23
3.343.44
285295
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:49 - 14/06/2021