سه شنبه
مهر
۴
۱۳۹۶
Tuesday
26 September 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,50039,450
38,50039,800
46,00047,300
46,00047,700
30,60031,900
32,00032,700
5,9005,960
48,70049,900
10,62010,720
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:06 - 25/09/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.164.20
4.995.07
5.665.72
3.083.13
63.6064.40
12.6812.78
3.323.41
3.413.48
319323
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:06 - 25/09/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,3109,410
9,2609,460
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:06 - 25/09/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,3109,410
9,2609,460
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:06 - 25/09/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.164.20
4.995.07
5.665.72
3.083.13
63.6064.40
12.6812.78
3.323.41
3.413.48
319323
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:06 - 25/09/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,50039,450
38,50039,800
46,00047,300
46,00047,700
30,60031,900
32,00032,700
5,9005,960
48,70049,900
10,62010,720
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:06 - 25/09/2017