جمعه
دی
۲۹
۱۳۹۶
Friday
19 January 2018

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
43,70045,500
43,70045,900
54,30055,400
54,30055,900
35,10036,900
35,40037,400
6,8506,950
57,20059,200
12,10012,320
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:58 - 19/01/2018

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.913.97
4.784.86
5.395.49
2.943.01
60.9061.90
12.3512.48
3.113.19
3.143.24
295302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:58 - 19/01/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
11,44011,540
11,41011,570
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:58 - 19/01/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
11,44011,540
11,41011,570
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:58 - 19/01/2018

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.913.97
4.784.86
5.395.49
2.943.01
60.9061.90
12.3512.48
3.113.19
3.143.24
295302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:58 - 19/01/2018

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
43,70045,500
43,70045,900
54,30055,400
54,30055,900
35,10036,900
35,40037,400
6,8506,950
57,20059,200
12,10012,320
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:58 - 19/01/2018