دوشنبه
مهر
۷
۱۳۹۹
Monday
28 September 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.144.24
4.804.90
5.285.38
3.013.07
60.3561.50
13.1013.55
2.892.99
3.083.18
286296
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
70,60071,200
70,40071,400
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
201,500205,500
200,500206,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
70,60071,200
70,40071,400
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
201,500205,500
200,500206,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.144.24
4.804.90
5.285.38
3.013.07
60.3561.50
13.1013.55
2.892.99
3.083.18
286296
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:08 - 28/09/2020