یکشنبه
اسفند
۱۰
۱۳۹۹
Sunday
28 February 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.014.09
4.824.92
5.575.67
3.033.07
61.8062.80
13.2313.73
3.113.18
3.133.21
286298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
61,85063,150
61,75063,250
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
191,500197,500
191,000198,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
61,85063,150
61,75063,250
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
191,500197,500
191,000198,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.014.09
4.824.92
5.575.67
3.033.07
61.8062.80
13.2313.73
3.113.18
3.133.21
286298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:24 - 28/02/2021