پنج شنبه
شهریور
۲۸
۱۳۹۸
Thursday
19 September 2019

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.20
4.594.67
5.175.25
3.013.06
58.8059.60
13.6313.83
2.842.92
3.143.22
288298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
27,35027,550
27,20027,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
79,30080,300
78,80080,800
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
27,35027,550
27,20027,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
79,30080,300
78,80080,800
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.20
4.594.67
5.175.25
3.013.06
58.8059.60
13.6313.83
2.842.92
3.143.22
288298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 09:49 - 19/09/2019