جمعه
شهریور
۳۱
۱۳۹۶
Friday
22 September 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,50039,450
38,50039,900
46,00047,300
46,00047,700
30,60031,600
32,00033,000
5,9005,950
48,70049,900
10,62010,670
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:10 - 21/09/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.184.22
4.975.07
5.665.72
3.083.13
63.8064.60
12.6812.78
3.343.42
3.413.48
319323
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:10 - 21/09/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,3009,360
9,2709,390
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:10 - 21/09/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,3009,360
9,2709,390
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:10 - 21/09/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.184.22
4.975.07
5.665.72
3.083.13
63.8064.60
12.6812.78
3.343.42
3.413.48
319323
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:10 - 21/09/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,50039,450
38,50039,900
46,00047,300
46,00047,700
30,60031,600
32,00033,000
5,9005,950
48,70049,900
10,62010,670
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:10 - 21/09/2017