شنبه
خرداد
۲۰
۱۴۰۲
Saturday
10 June 2023

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.574.62
4.914.96
5.735.78
3.383.42
64.5065.90
13.2013.50
3.043.10
3.403.46
307313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
109,000109,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
328,500334,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
109,000109,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
328,500334,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.574.62
4.914.96
5.735.78
3.383.42
64.5065.90
13.2013.50
3.043.10
3.403.46
307313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:14 - 10/06/2023