تغییر شماره حساب های ایران

به علت تغییر شماره حساب بانک های ملی و ملت ، لطفا به حساب های صرافی در بانک ملت و بانک ملی مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این دو حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب های جدید این دو بانک ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید . شماره حساب های بانک های صادرات ، سامان ، پاسارگاد تغییری نکرده و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .


دوشنبه
بهمن
۴
۱۳۹۵
Monday
23 January 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,00039,300
38,00039,550
40,60042,200
40,60042,500
28,50029,600
28,80030,100
5,5505,710
45,40048,300
10,56010,660
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:47 - 23/01/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.404.44
4.714.77
5.475.54
3.093.12
64.9065.90
12.5812.68
3.293.36
3.343.41
332336
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:47 - 23/01/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8609,010
8,8209,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:47 - 23/01/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8609,010
8,8209,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:47 - 23/01/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.404.44
4.714.77
5.475.54
3.093.12
64.9065.90
12.5812.68
3.293.36
3.343.41
332336
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:47 - 23/01/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
38,00039,300
38,00039,550
40,60042,200
40,60042,500
28,50029,600
28,80030,100
5,5505,710
45,40048,300
10,56010,660
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:47 - 23/01/2017
Banner Sarrafi  15 years  ( C)