جمعه
اسفند
۹
۱۳۹۸
Friday
28 February 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.174.23
4.554.63
5.365.46
2.983.04
58.6059.60
13.2813.48
2.762.86
3.123.22
299309
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
36,50037,500
36,30037,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
104,800106,400
104,300106,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
36,50037,500
36,30037,700
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
104,800106,400
104,300106,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.174.23
4.554.63
5.365.46
2.983.04
58.6059.60
13.2813.48
2.762.86
3.123.22
299309
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:03 - 28/02/2020