چهارشنبه
مهر
۲۸
۱۴۰۰
Wednesday
20 October 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.134.19
4.804.90
5.655.75
3.053.11
63.7064.80
12.3013.10
3.023.09
3.323.40
293299
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
65,70066,400
65,50066,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
198,500202,500
198,000203,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
65,70066,400
65,50066,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
198,500202,500
198,000203,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.134.19
4.804.90
5.655.75
3.053.11
63.7064.80
12.3013.10
3.023.09
3.323.40
293299
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:16 - 20/10/2021