یکشنبه
اسفند
۱۰
۱۳۹۳
Sunday
01 March 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,580
34,20034,680
39,00038,800
39,00038,900
25,80026,600
27,50027,900
5,4705,510
52,50053,200
9,3209,350
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:57 - 1/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.573.60
4.044.11
5.525.60
2.642.66
56.1057.10
11.1511.27
2.802.87
2.852.95
281287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:57 - 1/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,5609,620
9,5209,660
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:57 - 1/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,5609,620
9,5209,660
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:57 - 1/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.573.60
4.044.11
5.525.60
2.642.66
56.1057.10
11.1511.27
2.802.87
2.852.95
281287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:57 - 1/03/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,580
34,20034,680
39,00038,800
39,00038,900
25,80026,600
27,50027,900
5,4705,510
52,50053,200
9,3209,350
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:57 - 1/03/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)