سه شنبه
بهمن
۷
۱۳۹۹
Tuesday
26 January 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
44.09
4.854.95
5.465.52
3.033.06
61.7062.50
13.2013.46
3.103.13
3.163.21
287305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
59,20059,900
59,10060,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
176,500185,500
176,000186,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
59,20059,900
59,10060,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
176,500185,500
176,000186,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
44.09
4.854.95
5.465.52
3.033.06
61.7062.50
13.2013.46
3.103.13
3.163.21
287305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:33 - 25/01/2021