دوشنبه
آبان
۳
۱۳۹۵
Monday
24 October 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,50036,500
35,50036,750
38,80039,850
38,80040,100
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,7709,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 21:51 - 24/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.164.20
4.534.63
5.315.41
2.973.01
62.4063.40
11.8811.98
3.093.16
3.093.16
315321
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 21:51 - 24/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6608,760
8,6408,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 21:51 - 24/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6608,760
8,6408,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 21:51 - 24/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.164.20
4.534.63
5.315.41
2.973.01
62.4063.40
11.8811.98
3.093.16
3.093.16
315321
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 21:51 - 24/10/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,50036,500
35,50036,750
38,80039,850
38,80040,100
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,7709,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 21:51 - 24/10/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)