شنبه
آبان
۳
۱۳۹۹
Saturday
24 October 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.114.18
4.854.93
5.365.46
3.043.10
61.1061.97
13.0813.62
2.892.95
3.113.16
285298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
69,20071,400
69,00071,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
187,500193,500
186,500194,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
69,20071,400
69,00071,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
187,500193,500
186,500194,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.114.18
4.854.93
5.365.46
3.043.10
61.1061.97
13.0813.62
2.892.95
3.113.16
285298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:51 - 23/10/2020