چهارشنبه
آذر
۱
۱۳۹۶
Wednesday
22 November 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
40,50041,200
40,50041,600
48,00048,600
48,00049,000
31,00032,200
32,00033,100
6,0806,160
50,00051,600
11,15011,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:01 - 21/11/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.144.18
4.864.94
5.495.59
3.043.09
62.5563.25
12.6812.78
3.133.21
3.233.33
307312
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:01 - 21/11/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,8109,870
9,7809,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:01 - 21/11/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,8109,870
9,7809,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:01 - 21/11/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.144.18
4.864.94
5.495.59
3.043.09
62.5563.25
12.6812.78
3.133.21
3.233.33
307312
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:01 - 21/11/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
40,50041,200
40,50041,600
48,00048,600
48,00049,000
31,00032,200
32,00033,100
6,0806,160
50,00051,600
11,15011,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:01 - 21/11/2017