چهارشنبه
آبان
۲
۱۳۹۷
Wednesday
24 October 2018

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:53 - 23/10/2018

نرخ ارز به رینگیت

4.144.18
4.764.86
5.405.49
2.973.04
59.5060.50
12.6012.90
2.923.02
3.143.24
271279
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:53 - 23/10/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
Log InLog In
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:53 - 23/10/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
Log InLog In
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:53 - 23/10/2018

نرخ ارز به رینگیت

4.144.18
4.764.86
5.405.49
2.973.04
59.5060.50
12.6012.90
2.923.02
3.143.24
271279
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:53 - 23/10/2018

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:53 - 23/10/2018