چهارشنبه
خرداد
۵
۱۳۹۵
Wednesday
25 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,90034,900
33,90035,200
38,00039,000
38,00039,250
24,00025,300
25,90027,000
5,2105,280
48,30049,300
9,3609,470
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 25/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.074.11
4.564.64
5.986.04
2.962.98
63.1063.50
11.4811.60
2.963.01
3.083.16
303306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 25/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,4608,510
8,4108,590
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 25/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,4608,510
8,4108,590
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 25/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.074.11
4.564.64
5.986.04
2.962.98
63.1063.50
11.4811.60
2.963.01
3.083.16
303306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 25/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,90034,900
33,90035,200
38,00039,000
38,00039,250
24,00025,300
25,90027,000
5,2105,280
48,30049,300
9,3609,470
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 25/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)