شنبه
دی
۲۸
۱۳۹۸
Saturday
18 January 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.034.09
4.454.55
5.265.36
3.023.08
58.6059.40
13.4713.79
2.772.87
3.093.19
296306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
32,30032,900
32,15033,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
92,10093,800
91,70094,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
32,30032,900
32,15033,050
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
92,10093,800
91,70094,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.034.09
4.454.55
5.265.36
3.023.08
58.6059.40
13.4713.79
2.772.87
3.093.19
296306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:25 - 18/01/2020