چهارشنبه
مرداد
۱۵
۱۳۹۹
Wednesday
05 August 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.164.26
4.884.98
5.445.54
3.033.07
60.0563.05
13.4713.79
2.953.05
3.113.19
299306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
56,40057,200
56,20057,400
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
156,500160,500
155,500161,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
56,40057,200
56,20057,400
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
156,500160,500
155,500161,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.164.26
4.884.98
5.445.54
3.033.07
60.0563.05
13.4713.79
2.953.05
3.113.19
299306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:23 - 5/08/2020