چهارشنبه
تیر
۲۵
۱۳۹۹
Wednesday
15 July 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.224.32
4.784.88
5.295.39
3.033.08
59.5062.50
13.5713.75
2.912.99
3.113.16
297302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
55,65057,050
55,50057,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
149,000153,500
148,500154,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
55,65057,050
55,50057,200
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
149,000153,500
148,500154,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.224.32
4.784.88
5.295.39
3.033.08
59.5062.50
13.5713.75
2.912.99
3.113.16
297302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:39 - 15/07/2020