جمعه
آبان
۲۴
۱۳۹۸
Friday
15 November 2019

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.134.18
4.554.63
5.305.39
3.023.07
59.2560.25
13.7213.92
2.812.89
3.113.19
292302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
28,40028,600
28,25028,750
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
77,20078,600
76,80079,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
28,40028,600
28,25028,750
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
77,20078,600
76,80079,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.134.18
4.554.63
5.305.39
3.023.07
59.2560.25
13.7213.92
2.812.89
3.113.19
292302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:32 - 15/11/2019