پنج شنبه
آبان
۶
۱۳۹۵
Thursday
27 October 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,550
35,80036,800
38,80039,900
38,80040,150
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,8209,910
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:43 - 27/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.19
4.524.59
5.325.42
2.983.02
62.5063.50
11.9111.99
3.143.19
3.123.19
31320
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:43 - 27/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7008,840
8,6708,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:43 - 27/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7008,840
8,6708,870
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:43 - 27/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.154.19
4.524.59
5.325.42
2.983.02
62.5063.50
11.9111.99
3.143.19
3.123.19
31320
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:43 - 27/10/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,550
35,80036,800
38,80039,900
38,80040,150
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,8209,910
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:43 - 27/10/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)