شنبه
آذر
۲۰
۱۳۹۵
Saturday
10 December 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
39,10040,000
39,10040,250
41,50042,400
4,10042,650
29,40030,500
29,50030,700
5,6005,700
48,90050,500
10,80010,890
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:20 - 10/12/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.384.42
4.654.73
5.575.67
3.063.10
64.2065.20
12.4212.58
3.293.35
3.313.38
332337
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:20 - 10/12/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9108,990
8,8709,020
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:20 - 10/12/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9108,990
8,8709,020
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:20 - 10/12/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.384.42
4.654.73
5.575.67
3.063.10
64.2065.20
12.4212.58
3.293.35
3.313.38
332337
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:20 - 10/12/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
39,10040,000
39,10040,250
41,50042,400
4,10042,650
29,40030,500
29,50030,700
5,6005,700
48,90050,500
10,80010,890
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:20 - 10/12/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)