یکشنبه
مهر
۴
۱۳۹۵
Sunday
25 September 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,10036,150
35,10036,350
39,50040,450
39,50040,650
26,20027,200
26,80027,800
5,2805,380
44,40045,400
9,6609,760
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:34 - 25/09/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.074.10
4.594.64
5.365.44
3.013.04
61.6062.60
11.8511.93
3.113.16
3.123.18
311317
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:34 - 25/09/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7808,920
8,7408,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:34 - 25/09/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7808,920
8,7408,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:34 - 25/09/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.074.10
4.594.64
5.365.44
3.013.04
61.6062.60
11.8511.93
3.113.16
3.123.18
311317
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:34 - 25/09/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,10036,150
35,10036,350
39,50040,450
39,50040,650
26,20027,200
26,80027,800
5,2805,380
44,40045,400
9,6609,760
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:34 - 25/09/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)