تغییر شماره حساب بانک ملی

به علت تغییر شماره حساب بانک ملی ، لطفا به حساب صرافی در این بانک مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب جدید بانک ملی  ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید .

شماره حساب های بانک های ملت ، صادرات ، سامان ، پاسارگاد صحیح است و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .


دوشنبه
اسفند
۹
۱۳۹۵
Monday
27 February 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,20038,300
37,20038,650
39,50040,500
39,50040,850
28,85029,950
28,90029,900
5,4005,480
44,10046,100
10,26010,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 08:53 - 27/02/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.404.44
4.664.72
5.515.56
3.123.15
64.7065.70
12.7412.84
3.403.46
3.363.43
333338
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 08:53 - 27/02/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5708,690
8,5408,720
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 08:53 - 27/02/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5708,690
8,5408,720
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 08:53 - 27/02/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.404.44
4.664.72
5.515.56
3.123.15
64.7065.70
12.7412.84
3.403.46
3.363.43
333338
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 08:53 - 27/02/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,20038,300
37,20038,650
39,50040,500
39,50040,850
28,85029,950
28,90029,900
5,4005,480
44,10046,100
10,26010,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 08:53 - 27/02/2017
Banner Sarrafi  15 years  ( C)