یکشنبه
آذر
۹
۱۳۹۹
Sunday
29 November 2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.044.14
4.794.87
5.385.48
3.033.09
62.2062.95
13.1813.86
2.943.02
3.093.15
290305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
60,40061,400
60,30061,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
178,500181,500
178,000182,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
60,40061,400
60,30061,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
178,500181,500
178,000182,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.044.14
4.794.87
5.385.48
3.033.09
62.2062.95
13.1813.86
2.943.02
3.093.15
290305
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:26 - 29/11/2020