جمعه
تیر
۱۲
۱۳۹۴
Friday
03 July 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,70033,200
32,70033,350
36,40037,100
36,40037,250
24,70025,200
26,00026,500
5,3105,360
51,00051,700
8,9809,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:15 - 3/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.763.79
4.154.22
5.875.96
2.782.81
60.6061.10
11.1811.31
2.862.92
2.973.06
282287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:15 - 3/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6408,740
8,6008,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:15 - 3/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6408,740
8,6008,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:15 - 3/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.763.79
4.154.22
5.875.96
2.782.81
60.6061.10
11.1811.31
2.862.92
2.973.06
282287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:15 - 3/07/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,70033,200
32,70033,350
36,40037,100
36,40037,250
24,70025,200
26,00026,500
5,3105,360
51,00051,700
8,9809,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:15 - 3/07/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)