پنج شنبه
مرداد
۱۴
۱۴۰۰
Thursday
05 August 2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.204.27
4.965.06
5.805.90
3.093.13
64.3066.30
12.7013.40
3.053.15
3.323.46
289297
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
60,20060,800
60,00061,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
185,500188,500
185,000189,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
60,20060,800
60,00061,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ حوالجات استرالیا

استرالیا به ایرانایران به استرالیا
185,500188,500
185,000189,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ اسکناس به رینگیت

خریدفروش
4.204.27
4.965.06
5.805.90
3.093.13
64.3066.30
12.7013.40
3.053.15
3.323.46
289297
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:35 - 5/08/2021