چهارشنبه
تیر
۵
۱۳۹۸
Wednesday
26 June 2019

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:14 - 25/06/2019

نرخ ارز به رینگیت

4.124.18
4.664.73
5.275.35
3.033.07
59.7060.50
13.3213.42
2.862.94
3.113.18
285298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:14 - 25/06/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
32,05032,250
31,80032,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:14 - 25/06/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
32,05032,250
31,80032,500
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:14 - 25/06/2019

نرخ ارز به رینگیت

4.124.18
4.664.73
5.275.35
3.033.07
59.7060.50
13.3213.42
2.862.94
3.113.18
285298
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:14 - 25/06/2019

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:14 - 25/06/2019