چهارشنبه
اردیبهشت
۱۵
۱۳۹۵
Wednesday
04 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,00034,850
34,00035,150
38,70039,800
38,70039,950
25,45026,450
27,20028200
5,2105,310
46,95048,900
9,3209,420
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:39 - 4/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.953.99
4.524.60
5.745.80
2.922.94
61.2061.90
11.3011.45
2.993.04
3.093.15
296302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:39 - 4/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6808,870
8,6308,920
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:39 - 4/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6808,870
8,6308,920
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:39 - 4/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.953.99
4.524.60
5.745.80
2.922.94
61.2061.90
11.3011.45
2.993.04
3.093.15
296302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:39 - 4/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,00034,850
34,00035,150
38,70039,800
38,70039,950
25,45026,450
27,20028200
5,2105,310
46,95048,900
9,3209,420
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:39 - 4/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)