چهارشنبه
بهمن
۲۱
۱۳۹۴
Wednesday
10 February 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,50035,200
34,50035,350
39,00039,700
39,00039,850
24,10024,900
24,50025,300
5,3505,430
48,20050,800
9,5109,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:50 - 10/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.144.18
4.624.72
6.026.11
2.962.99
62.5063.50
11.8211.92
2.953.01
2.973.07
305313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:50 - 10/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,3308,490
8,2808,530
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:50 - 10/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,3308,490
8,2808,530
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:50 - 10/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.144.18
4.624.72
6.026.11
2.962.99
62.5063.50
11.8211.92
2.953.01
2.973.07
305313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:50 - 10/02/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,50035,200
34,50035,350
39,00039,700
39,00039,850
24,10024,900
24,50025,300
5,3505,430
48,20050,800
9,5109,600
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:50 - 10/02/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)