دوشنبه
دی
۱
۱۳۹۳
Monday
22 December 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,100
35,80036,300
43,60044,600
43,80044,800
28,40029,400
30,40031,400
5,7205,760
55,20056,200
9,7009,750
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:37 - 22/12/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.453.47
4.254.33
5.455.51
2.632.65
55.8056.40
10.6510.80
2.842.90
2.963.05
280286
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:37 - 22/12/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,440
10,480
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:37 - 22/12/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,440
10,480
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:37 - 22/12/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.453.47
4.254.33
5.455.51
2.632.65
55.8056.40
10.6510.80
2.842.90
2.963.05
280286
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:37 - 22/12/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,100
35,80036,300
43,60044,600
43,80044,800
28,40029,400
30,40031,400
5,7205,760
55,20056,200
9,7009,750
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:37 - 22/12/2014
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)