دوشنبه
آذر
۳
۱۳۹۳
Monday
24 November 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,30032,750
32,30032,850
40,25040,850
40,15040,950
28,20028,650
28,70029,300
5,3005,360
49,70050,100
8,8508,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:54 - 24/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.323.34
4.144.23
5.225.31
2.562.58
54.7055.30
10.3010.40
2.902.95
2.942.99
273282
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:54 - 24/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,7609,860
9,7409,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:54 - 24/11/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,7609,860
9,7409,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:54 - 24/11/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.323.34
4.144.23
5.225.31
2.562.58
54.7055.30
10.3010.40
2.902.95
2.942.99
273282
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:54 - 24/11/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,30032,750
32,30032,850
40,25040,850
40,15040,950
28,20028,650
28,70029,300
5,3005,360
49,70050,100
8,8508,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:54 - 24/11/2014
Banner Sarrafi  15 years  ( C)