یکشنبه
بهمن
۲۵
۱۳۹۴
Sunday
14 February 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,30034,900
34,30035,050
38,90039,600
38,90039,750
24,10024,400
24,50025,300
5,3505,360
48,20050,800
9,5009,520
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:36 - 14/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.124.16
4.614.68
5.996.07
2.962.99
62.9063.90
11.6511.88
2.953.01
2.953.05
306312
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:36 - 14/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,2908,490
8,2508,550
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:36 - 14/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,2908,490
8,2508,550
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:36 - 14/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.124.16
4.614.68
5.996.07
2.962.99
62.9063.90
11.6511.88
2.953.01
2.953.05
306312
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:36 - 14/02/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,30034,900
34,30035,050
38,90039,600
38,90039,750
24,10024,400
24,50025,300
5,3505,360
48,20050,800
9,5009,520
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:36 - 14/02/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)