سه شنبه
مرداد
۶
۱۳۹۴
Tuesday
28 July 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,40033,200
32,40033,350
36,30037,100
36,30037,300
23,30024,000
25,00025,800
5,2505,300
50,60051,600
8,9609,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:32 - 28/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.783.81
4.184.26
5.925.97
2.782.80
61.3061.85
10.9711.13
2.792.83
2.923.01
285289
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:32 - 28/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6208,740
8,6008,800
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:32 - 28/07/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6208,740
8,6008,800
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:32 - 28/07/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.783.81
4.184.26
5.925.97
2.782.80
61.3061.85
10.9711.13
2.792.83
2.923.01
285289
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:32 - 28/07/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,40033,200
32,40033,350
36,30037,100
36,30037,300
23,30024,000
25,00025,800
5,2505,300
50,60051,600
8,9609,000
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 14:32 - 28/07/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)