چهارشنبه
تیر
۷
۱۳۹۶
Wednesday
28 June 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,00038,200
37,00038,600
41,60042,650
41,60043,100
27,70028,750
28,10029,400
5,4005,500
44,70046,500
10,24010,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:12 - 28/06/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.254.29
4.834.89
5.495.55
3.063.10
62.3062.90
12.6512.75
3.253.31
3.203.27
323328
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:12 - 28/06/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7808,940
8,7608,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:12 - 28/06/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7808,940
8,7608,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:12 - 28/06/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.254.29
4.834.89
5.495.55
3.063.10
62.3062.90
12.6512.75
3.253.31
3.203.27
323328
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:12 - 28/06/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,00038,200
37,00038,600
41,60042,650
41,60043,100
27,70028,750
28,10029,400
5,4005,500
44,70046,500
10,24010,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:12 - 28/06/2017