پنج شنبه
خرداد
۷
۱۳۹۴
Thursday
28 May 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,90033,500
32,90033,650
36,30036,900
36,30037,050
25,10025,400
26,40027,000
5,3205,370
50,70051,300
9,0409,080
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:18 - 28/05/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.623.65
3.964.04
5.595.65
2.682.71
58.4058.90
10.8310.95
2.842.88
2.932.99
276280
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:18 - 28/05/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,1409,240
9,1009,300
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:18 - 28/05/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,1409,240
9,1009,300
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:18 - 28/05/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.623.65
3.964.04
5.595.65
2.682.71
58.4058.90
10.8310.95
2.842.88
2.932.99
276280
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:18 - 28/05/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
32,90033,500
32,90033,650
36,30036,900
36,30037,050
25,10025,400
26,40027,000
5,3205,370
50,70051,300
9,0409,080
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:18 - 28/05/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)