سه شنبه
اردیبهشت
۱
۱۳۹۴
Tuesday
21 April 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,30033,900
33,30034,050
36,20036,800
36,20036,950
25,15025,750
27,40028,000
5,3905,430
49,80050,400
9,1409,180
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:24 - 21/04/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.623.65
3.903.98
5.405.49
2.682.70
58.5059.25
11.3011.45
2.812.87
2.953.02
283288
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:24 - 21/04/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,2609,380
9,2209,440
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:24 - 21/04/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,2609,380
9,2209,440
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:24 - 21/04/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.623.65
3.903.98
5.405.49
2.682.70
58.5059.25
11.3011.45
2.812.87
2.953.02
283288
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:24 - 21/04/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,30033,900
33,30034,050
36,20036,800
36,20036,950
25,15025,750
27,40028,000
5,3905,430
49,80050,400
9,1409,180
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:24 - 21/04/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)