سه شنبه
خرداد
۱۱
۱۳۹۵
Tuesday
31 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,90035,000
33,90035,150
38,00039,000
38,00039,150
24,10025,100
26,10027,100
5,2405,310
49,50051,100
9,3809,490
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:22 - 30/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.084.12
4.554.62
5.996.05
2.952.98
62.3063.50
11.4811.58
2.942.99
3.123.18
302306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:22 - 30/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5408,670
8,5008,710
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:22 - 30/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5408,670
8,5008,710
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:22 - 30/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.084.12
4.554.62
5.996.05
2.952.98
62.3063.50
11.4811.58
2.942.99
3.123.18
302306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:22 - 30/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,90035,000
33,90035,150
38,00039,000
38,00039,150
24,10025,100
26,10027,100
5,2405,310
49,50051,100
9,3809,490
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:22 - 30/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)