سه شنبه
اسفند
۱۲
۱۳۹۳
Tuesday
03 March 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,650
34,20034,750
39,00039,000
39,00039,100
25,80026,600
27,50027,900
5,4705,510
52,50053,200
9,3409,390
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:39 - 2/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.61`3.64
4.044.11
5.505.58
2.642.66
56.1057.10
11.1611.29
2.822.87
2.862.95
280286
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:39 - 2/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,5209,580
9,5009,660
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:39 - 2/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,5209,580
9,5009,660
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:39 - 2/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.61`3.64
4.044.11
5.505.58
2.642.66
56.1057.10
11.1611.29
2.822.87
2.862.95
280286
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:39 - 2/03/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,650
34,20034,750
39,00039,000
39,00039,100
25,80026,600
27,50027,900
5,4705,510
52,50053,200
9,3409,390
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 19:39 - 2/03/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)