سه شنبه
فروردین
۱۱
۱۳۹۴
Tuesday
31 March 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,800
34,000
37,000
37,200
25,900
26,900
5,430
49,900
9,160
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:53 - 31/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.683.71
3.994.07
5.485.55
2.672.69
59.1059.80
11.3511.49
2.842.89
2.912.96
281287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:53 - 31/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9209,160
8,9009,220
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:53 - 31/03/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9209,160
8,9009,220
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:53 - 31/03/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.683.71
3.994.07
5.485.55
2.672.69
59.1059.80
11.3511.49
2.842.89
2.912.96
281287
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:53 - 31/03/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,800
34,000
37,000
37,200
25,900
26,900
5,430
49,900
9,160
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:53 - 31/03/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)