جمعه
مهر
۱۷
۱۳۹۴
Friday
09 October 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,60035,200
34,60035,350
39,60040,100
39,60040,250
24,70025,300
26,50027,300
5,5005,560
53,40054,000
9,5009,540
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:46 - 9/10/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.104.16
4.594.87
6.306.65
2.932.98
64.8067.60
11.7511.98
3.013.10
3.133.36
304309
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:46 - 9/10/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,2708,470
8,2308,530
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:46 - 9/10/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,2708,470
8,2308,530
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:46 - 9/10/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.104.16
4.594.87
6.306.65
2.932.98
64.8067.60
11.7511.98
3.013.10
3.133.36
304309
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:46 - 9/10/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,60035,200
34,60035,350
39,60040,100
39,60040,250
24,70025,300
26,50027,300
5,5005,560
53,40054,000
9,5009,540
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:46 - 9/10/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)