دوشنبه
مهر
۵
۱۳۹۵
Monday
26 September 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,30035,950
35,30036,300
39,50040,400
39,50040,650
26,20027,100
26,80027,700
5,3105,390
44,40045,200
9,7009,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:15 - 26/09/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.094.13
4.614.67
5.375.43
3.013.04
61.5062.50
11.9011.99
3.113.16
3.123.17
314318
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:15 - 26/09/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7308,870
8,7008,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:15 - 26/09/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7308,870
8,7008,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:15 - 26/09/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.094.13
4.614.67
5.375.43
3.013.04
61.5062.50
11.9011.99
3.113.16
3.123.17
314318
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:15 - 26/09/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,30035,950
35,30036,300
39,50040,400
39,50040,650
26,20027,100
26,80027,700
5,3105,390
44,40045,200
9,7009,780
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:15 - 26/09/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)