چهارشنبه
اردیبهشت
۶
۱۳۹۶
Wednesday
26 April 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,30038,200
37,30038,800
40,40041,600
40,40042,300
28,50029,500
28,00029,200
5,3705,470
44,90046,900
10,26010,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:42 - 26/04/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.324.37
4.724.79
5.585.65
3.103.15
63.2063.80
12.7012.82
3.273.35
3.213.29
328333
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:42 - 26/04/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6708,800
8,6508,820
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:42 - 26/04/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6708,800
8,6508,820
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:42 - 26/04/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.324.37
4.724.79
5.585.65
3.103.15
63.2063.80
12.7012.82
3.273.35
3.213.29
328333
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:42 - 26/04/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,30038,200
37,30038,800
40,40041,600
40,40042,300
28,50029,500
28,00029,200
5,3705,470
44,90046,900
10,26010,360
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 17:42 - 26/04/2017
Banner Sarrafi  15 years  ( C)