پنج شنبه
شهریور
۴
۱۳۹۵
Thursday
25 August 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,20035,800
35,20035,950
39,50040,600
39,50040,750
26,30027,300
27,30028,300
5,2705,370
45,20046,250
9,6409,710
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 25/08/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.014.04
4.494.55
5.315.36
2.962.99
60.3061.30
11.6211.72
3.073.11
3.113.17
306310
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 25/08/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8508,950
8,8308,980
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 25/08/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8508,950
8,8308,980
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 25/08/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.014.04
4.494.55
5.315.36
2.962.99
60.3061.30
11.6211.72
3.073.11
3.113.17
306310
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 25/08/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,20035,800
35,20035,950
39,50040,600
39,50040,750
26,30027,300
27,30028,300
5,2705,370
45,20046,250
9,6409,710
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:17 - 25/08/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)