یکشنبه
مهر
۳۰
۱۳۹۶
Sunday
22 October 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
39,60040,600
39,60040,900
46,90047,900
46,90048,300
31,60032,600
32,20033,200
5,9906,090
48,80050,800
10,98011,020
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 21/10/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.204.24
4.975.04
5.545.63
3.093.13
63.8064.80
12.7512.85
3.313.36
3.353.43
311316
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 21/10/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,5509,600
9,5109,640
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 21/10/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,5509,600
9,5109,640
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 21/10/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.204.24
4.975.04
5.545.63
3.093.13
63.8064.80
12.7512.85
3.313.36
3.353.43
311316
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 21/10/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
39,60040,600
39,60040,900
46,90047,900
46,90048,300
31,60032,600
32,20033,200
5,9906,090
48,80050,800
10,98011,020
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:52 - 21/10/2017