یکشنبه
مرداد
۲۹
۱۳۹۶
Sunday
20 August 2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,80038,600
37,80038,900
44,90045,700
44,90046,200
30,20030,300
30,70031,100
5,6205,730
46,40047,900
10,40010,480
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:38 - 19/08/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.274.31
5.015.07
5.515.58
3.123.15
63.6064.40
12.9213.02
3.393.44
3.353.41
323326
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:38 - 19/08/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9709,030
8,9309,070
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:38 - 19/08/2017

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,9709,030
8,9309,070
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:38 - 19/08/2017

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.274.31
5.015.07
5.515.58
3.123.15
63.6064.40
12.9213.02
3.393.44
3.353.41
323326
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:38 - 19/08/2017

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
37,80038,600
37,80038,900
44,90045,700
44,90046,200
30,20030,300
30,70031,100
5,6205,730
46,40047,900
10,40010,480
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 12:38 - 19/08/2017