چهارشنبه
آبان
۵
۱۳۹۵
Wednesday
26 October 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,550
35,80036,800
38,80039,900
38,80040,150
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,8209,910
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:54 - 26/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.134.18
4.484.58
5.285.38
2.973.01
62.1063.10
11.8611.96
3.063.13
3.063.14
314319
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:54 - 26/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7508,850
8,7208,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:54 - 26/10/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,7508,850
8,7208,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:54 - 26/10/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.134.18
4.484.58
5.285.38
2.973.01
62.1063.10
11.8611.96
3.063.13
3.063.14
314319
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:54 - 26/10/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,80036,550
35,80036,800
38,80039,900
38,80040,150
26,20027,450
26,60027,700
5,2705,340
41,80043,300
9,8209,910
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:54 - 26/10/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)