سه شنبه
مرداد
۵
۱۳۹۵
Tuesday
26 July 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,60035,550
34,60035,700
38,20039,150
38,20039,300
25,60026,450
26,60027,600
5,2205,310
45,40046,300
9,5309,630
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:12 - 25/07/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.054.08
4.454.51
5.375.41
2.983.01
60.7061.30
11.6711.75
3.053.08
3.083.14
308313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:12 - 25/07/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6808,820
8,6308,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:12 - 25/07/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,6808,820
8,6308,880
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:12 - 25/07/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.054.08
4.454.51
5.375.41
2.983.01
60.7061.30
11.6711.75
3.053.08
3.083.14
308313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:12 - 25/07/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,60035,550
34,60035,700
38,20039,150
38,20039,300
25,60026,450
26,60027,600
5,2205,310
45,40046,300
9,5309,630
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:12 - 25/07/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)