سه شنبه
فروردین
۶
۱۳۹۸
Tuesday
26 March 2019

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:45 - 26/03/2019

نرخ ارز به رینگیت

4.064.11
4.614.67
5.295.36
3.023.06
59.8060.50
13.0713.27
2.842.94
3.013.11
282294
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:45 - 26/03/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
32,30032,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:45 - 26/03/2019

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
32,30032,900
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:45 - 26/03/2019

نرخ ارز به رینگیت

4.064.11
4.614.67
5.295.36
3.023.06
59.8060.50
13.0713.27
2.842.94
3.013.11
282294
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:45 - 26/03/2019

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:45 - 26/03/2019