تغییر شماره حساب بانک ملی

به علت تغییر شماره حساب بانک ملی ، لطفا به حساب صرافی در این بانک مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب جدید بانک ملی  ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید .

شماره حساب های بانک های ملت ، صادرات ، سامان ، پاسارگاد صحیح است و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .

آرشیو نرخ حوالجات مالزی

حواله عادیحواله اعضاءحواله تجاریتاریخ زمان
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
8,5408,7308,5808,69020/February/2017 17:58:31
8,5408,7308,5708,70020/February/2017 17:35:49
8,5508,7708,5808,74020/February/2017 16:12:12
8,5508,7708,5808,74020/February/2017 10:30:17
8,5508,7708,5808,74020/February/2017 10:28:14