تغییر شماره حساب های ایران

به علت تغییر شماره حساب بانک های ملی و ملت ، لطفا به حساب های صرافی در بانک ملت و بانک ملی مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این دو حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب های جدید این دو بانک ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید . شماره حساب های بانک های صادرات ، سامان ، پاسارگاد تغییری نکرده و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .

آرشیو نرخ حوالجات مالزی

حواله عادیحواله اعضاءحواله تجاریتاریخ زمان
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
8,7208,9408,7508,91019/January/2017 17:51:46
8,7208,9408,7508,91019/January/2017 16:35:57
8,7208,9908,7508,96019/January/2017 16:35:47
8,7208,9908,7508,96019/January/2017 16:34:30
8,8209,0208,8508,99019/January/2017 16:34:21
8,8209,0208,8508,99019/January/2017 15:40:49
8,8209,0208,8508,99019/January/2017 15:40:41
8,8209,0208,8508,99019/January/2017 11:14:41
8,8209,0208,8508,99019/January/2017 11:14:20